close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 28 lutego 2019

  Ocena sytuacji gospodarczej i społecznej państw członkowskich zawiera informacje m.in. o poprawie stanu finansów publicznych i utrzymaniu silnego wzrostu gospodarczego nad Wisłą. KE w swym dokumencie potwierdza, że stopa bezrobocia jest na rekordowo niskim poziomie, a nierówności społeczne maleją. Wśród głównych motorów wzrostu PKB, szacowanego na 5,1 % w 2018 r., wymieniono spożycie gospodarstw domowych i rosnące inwestycje (w tym inwestycje publiczne wspierane z funduszy UE).

  Wzrostowi spożycia prywatnego sprzyjały: najlepsza w najnowszej historii Polski sytuacja na rynku pracy, dobre nastroje konsumentów i rosnąca akcja kredytowa na rzecz gospodarstw domowych. Prężny rynek pracy i dobre nastroje konsumentów wg. analizy KE powinny dalej sprzyjać wzrostowi spożycia prywatnego, natomiast jego imponująca dynamika na poziomie z lat 2017–2018 może być trudna do utrzymania. Z prognoz zawartych w dokumencie nt. Polski wynika, że zarówno import, jak i eksport powinny dalej wzrastać, choć wzrost eksportu może okazać się nieco słabszy w związku z gorszymi perspektywami dla światowej gospodarki i handlu międzynarodowego. W ogólnym ujęciu przewiduje się, że PKB Polski wzrośnie o 3,5 % w 2019 r. i o 3,2 % w 2020 r.

   

   

  Jak wskazuje raport, Polska jest coraz bardziej zintegrowana z gospodarką światową. Saldo obrotów bieżących Polski jest bliskie równowadze, a zadłużenie zagraniczne netto zmalało w 2018 r. Struktura eksportu jest w dalszym ciągu bardzo zróżnicowana i stopniowo zmienia się na rzecz zaawansowanych technologicznie produktów o wysokiej jakości, do czego przyczynia się w pewnym stopniu postępujący proces włączania się polskich firm w globalne łańcuchy produkcji.

   

  Odnotowano ponadto, że w ostatnich latach Polska poczyniła znaczne postępy w znaczącym zmniejszaniu odsetka osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Postęp jaki uczyniła w tej sprawie Polska, to efekt poprawy stanu finansów publicznych. KE wskazuje, że w 2018 r. deficyt budżetowy zmalał jeszcze bardziej, do czego przyczyniła się silna gospodarka i wprowadzenie nowych środków poprawiających przestrzeganie przepisów podatkowych.

   

  Dobrą ocenę uzyskał również polski sektor bankowy dzięki wysokim poziomom kapitału własnego banków i poprawie jakości ich aktywów. Wskaźniki płynności wskazują na dobrą zdolność finansowania, która umożliwia istotne zwiększenie akcji kredytowej w przyszłości.

   

  Dokument KE prognozuje dalszy stabilny wzrost gospodarczy naszego kraju. 

   

  Sprawozdanie krajowe KE – Polska 2019:

  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-poland_pl.pdf

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: